A Giant, Whose Shoulders I Stand On

Alan Goulbourne, Shaun James, Steven George Jones, Marega Palser, Steve Reinke, Sara Rees, James Richards. Curadur: Bob Gelsthorpe
25 Hydref – 7 Tachwedd 2014


Gan arsylwi a chofio haelioni a ffydd ddofn yn y cylchoedd creadigol, mae A Giant, Whose Shoulders I Stand On yn amlygu pwysigrwydd gweithgareddau a arweinir gan artistiaid a grwpiau cyfoedion artistiaid yn llif bywyd sîn gelfyddydol dinas. Wedi’i ysbrydoli gan syniad a nodwyd mewn llythyr gan Isaac Newton, mae Bob Gelsthorpe wedi gwahodd pedwar artist i ddewis un arall, mewn ras gyfnewid guradurol.

Proffil o’r Artist
Mae Bob Gelsthorpe yn Artist, yn Ysgrifennwr ac yn Gyd-gyfarwyddwr ar BIT Studios. Mae haelioni ac ad-dalu yn rymoedd allweddol yn ei ymchwil a’i waith o ran gweithgareddau stiwdio a gweithgareddau a arweinir gan artistiaid fel catalydd, fel gweithle, fel melin drafod. Gydag ymchwilio drwy ddarlunio, perfformio, ffotograffiaeth, cerfluniau a churadu, mae’r gwaith yn sôn am y cyfrwng, yn hytrach nag arfer. Mae ei waith yn cymryd mympwyon gwaith stiwdio ac yn chwyddo eu hystyr, y broses a’r wleidyddiaeth i adlewyrchu pathos sy’n uniongyrchol gysylltiedig ag etifeddiaeth y stiwdio, a hefyd sefydliadau a arweinir gan artistiaid, i sicrhau gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o haelioni’r gymuned artistiaid. www.cargocollective.com/bobgelsthorpe

Mae gwaith Alan Goulbourne yn dibynnu ar broses o weithredu trefn ac anrhefn, ar hap a damwain i bob pwrpas, er mwyn ysgogi dilyniant o un foment a nod, a chodi i nodau a symudiadau coll sydd, gyda’i gilydd, yn cynrychioli rhywbeth syml sy’n gymhleth mewn gwirionedd.

Mae manteisio ar egni posibl: fel y tensiwn mewn band rwber neu fraich yn gollwng dan bwysau – yn fannau ymadael i waith Shaun James. Mae’n chwarae â phrosesau newydd fel ffordd o ddeall ac ymhelaethu; gan ei arwain ymlaen, gan greu graddfeydd sy’n esblygu y tu hwnt i’r ysgogiad gwreiddiol – gan ymrannu ac ymgorffori deunydd wrth i’r broses fynd rhagddi. Mae sawl cyfeiriad i’r gwaith. Mae’n ceisio ymgysylltu ag amrywiadau – chwarae, cronni a chaniatáu i broses weithredu, cyfeirio neu arwain deilliant.

Mae Steven George Jones yn artist amlddisgyblaeth sy’n gweithio gyda pheintio, ffilm, sain a pherfformiadau. Ymhlith y themâu yn ei waith mae natur weddilliol a hydrinedd cof a hunaniaeth mewn amgylchedd trefol. Mae ei waith yn gydwybodol gamddyfynnu gweddillion rhyngweithio bob dydd gydag amgylchedd o’r fath, y mae’n ei ystyried yn llygredd seicolegol.

Un o themâu gwaith Marega Palser yw deuoliaeth bywyd: trasiedi a hiwmor, golau a thywyllwch, gwrthgyferbynnu a gwrth-ddweud. Hoffai feddwl ei bod rhywle rhwng y Ffair a’r Lladd-dy. Astudiodd yn Ysgol Dawns Gyfoes Llundain, ac ar ôl graddio ym 1985 aeth i weithio gydag amrywiaeth o gwmnïau theatr, ac roedd un o sefydlwyr y grŵp theatr ddawns Paradox Shuffle.

Mae Steve Reinke wedi’i gymeradwyo’n fawr am ei waith amharchus, athronyddol, sydd yn aml yn chwerw ac fel arfer ar ffurf traethodau personol yn troelli ac ailddarllen pynciau amrywiol o ddiwylliant pop i ryw i theorïau ynghylch canfyddiad gweledol a thu hwnt. Yn artist, yn ysgrifennwr ac yn athro, mae Reinke yn crwydro byd o ddelweddau amrywiol, gan sganio amrywiaeth o ffurfiau ar ffilm a fideo - teledu archif, animeiddio, sioeau sgwrsio teledu, ffilmiau cartref, ffilmiau i oedolion, neu ffilmiau addysgiadol. Gyda’i frand o hiwmor sych, mae'n well ganddo i bobl ei adnabod am ei syniadau bach, diymhongar. Mae ei waith yn dyst i’r syniadau hynny, nas cydnabyddir, yr ydym serch hynny’n gweithredu arnynt, neu wedi gwneud hynny, bob dydd. Cyfaddefa’n ailadroddus, fideo ar ôl fideo. Gall unrhyw beth ei sbarduno i drafod ei ofnau, ei awch, ei freuddwydion, ei siomedigaethau neu ei bryderon.

Wedi’i hysgogi gan gysyniadau, mae Sara Rees yn gweithio drwy gyfryngau lu – fideo, ffotograffiaeth, perfformio, gosodiadau, ymyrraeth, ysgrifennu a chelf berthynol. Gweithia yn yr oriel a thu hwnt, gan greu gosodiadau safle penodol ac ymyriadau i amrywiaeth eang o safleoedd, o goetiroedd gwledig i hen orsaf bŵer Sofietaidd segur. Mae ei gwaith yn ymchwil barhaus i’r rhyngwyneb rhwng natur a gwareiddiad, o amodau cyfalafiaeth fyd-eang mewn perthynas â’r amgylchedd a’r cyflwr dynol. Er yn wleidyddol a phryfoclyd, mae ei gwaith hefyd yn chwareus. Yn aml yn cydblethu’r gwahaniaeth rhwng realiti a ffuglen, mae ei gwaith yn rhyfedd ac yn rhyfeddol.

Mae gwaith James Richards yn trosgynnu cyfyngiadau arferol ffilmiau a fideo, drwy gronni delweddau mewn ffordd sy’n gwrthsefyll cwblhad. Yn hytrach, mae fideo’r deunydd yn cael ei drin fel adnodd i’w addasu’n gyson, gan esgor ar y ‘gwaith’ drwy ailgyfansoddi parhaus. Mae Richards yn ymddiddori yn y posibiliad o'r personol ynghanol y cyfryngau enfawr hyn, yn ogystal ag o’r newydd, wrth haenu bwriadau, naratifau a recordiadau blaenorol, a dychwelyd delweddau i’r byd. I’r rhai sy’n eu gweld - ar y we, teledu, ar-lein, ffilmiau artistiaid eraill, ffilmiau clasurol a gwreiddiol - mae’r ffynonellau yn aneglur, ond mae’r dilyniannau a gaiff eu hail-wneud yn gyson yn seiliedig ar themâu awydd ac obsesiwn, gan ddefnyddio’r gwrthdaro rhwng delwedd ddadelfennog a recordiadau gwreiddiol.

Lleoliad
Oriel West Wharf, Jacob’s Market Rooftop, Glanfa Gorllewin y Gamlas, CF10 5DB

Dydd Mercher i ddydd Sadwrn, 10am – 5pm

Rhagolwg 
Ddydd Gwener 24 Hydref, 6–9pm