C I V I C

Mission Gallery (oddi ar y safle)
4 Hydref – 9 Tachwedd 2014


Bwriad CIVIC yw craffu ar y ddinas. Mae’n wahoddiad i gynnig syniadau ac ymyriadau i Gaerdydd. Mae CIVIC yn croesawu ymwelwyr i arbrofi ag adeiladu ac ailadeiladu eu dinasoedd eu hunain gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau. Mae'r artistiaid wedi dyfeisio cyfoeth o weithgareddau i deuluoedd i helpu cyfranogwyr i ail-ddychmygu’r ddinas, gan gynnwys gweithdai mewn darlunio, pypedau cysgod, cerfluniau gwifrau, a llawer mwy – gan gynnwys Disgo Blwch Ffôn!

Ymhlith yr artistiaid mae Anna Barratt, Bella Kerr, JasonandBecky, Owen Griffiths a Joan Jones. Jessica Hoad, Matthew Otten, Karen Tobin, Lucy Donald, Mandy Warner, Rhian Wyn Stone, Deirdre Finnerty

Proffil o’r Artist
Bydd teithiau seico-ddaearyddol Anna Barratt gyda myfyrwyr a grwpiau ysgol yn defnyddio cerdded a darlunio, gan greu cylchgrawn i feddiannu’r ddinas ac ymateb iddi. Bydd ei gwaith yn herio posibiliadau a barddoniaeth weledol gan ein hannog i gyfrannu.

Bydd Bella Kerr yn ystyried mater a gaiff ei leisio’n aml am y ddinas – deuoliaeth ystafell flaen/grisiau cefn a fynegir o ran lleoliadau, llwybrau a chynllun adeiladau. Bydd teithiau rhwng yr adeiladau ‘tirnod’/hanesyddol a’r rhai sy’n cefnogi neu’n disgrifio’r ddinas mewn ffyrdd eraill, yng nghwmni artistiaid, penseiri ac eraill, yn galluogi’r gwaith i groesgyfeirio’r cwestiynau ‘Beth yw Hanes?’ a ‘Beth yw rôl y Pensaer?'

Bydd JasonandBecky yn creu sainlun, yn arwain grwpiau o amgylch Caerdydd i brofi’r ddinas fel lle a ail-grewyd. Byddant yn ehangu dealltwriaeth synhwyraidd cyfranogwyr drwy deithiau sain sy’n ymchwilio i’w canfyddiadau o’r ddinas yn erbyn cefndir o ddiwylliant poblogaidd.

Bydd Owen Griffiths yn gwneud ymyriad ym mhensaernïaeth y ddinas. Man cymdeithasol fel rhan o raglen digwyddiadau CIVIC a chamau cydweithredol gyda chydweithwyr yn Civic and Cardiff. Yng Nghaerdydd, bydd yn creu ymateb newydd i’w ddangos yn ystod yr ŵyl, a fydd yn ffurfio rhan o archif ac yn creu etifeddiaeth.

Lleoliad
Stori Caerdydd/Canolfan Croeso, Yr Hen Lyfrgell, Heol y Drindod, CF10 1BH

11am – 5pm

Doleni
missiongallery.co.uk


Animeiddio, Darlunio a Mapio’r Ddinas

Y Lle CIVIC (Stori Caerdydd)
Dydd Sadwrn 4, 11, 18 Hydref 2014; Dydd Gwener 24 Hydref 2014 a Dydd Sadwrn 1 a 8 Tachwedd 2014, 11am – 5pm

Gwyliwch yr artist Matthew Otten yn datblygu cyfres o ddarluniau i greu animeiddiad ‘trefol’ a ysbrydolwyd gan Gaerdydd a thrwy arsylwi symudiadau pobl a sut maent yn symud o amgylch y ddinas. Ewch i Oriel Mission Abertawe ym mis Rhagfyr i weld canlyniad y gwaith hwn, a gynhyrchwyd yn ystod ei breswylfa gyda Chaerdydd Gyfoes.

X C.jpg

Disco Blwch Ffôn

Cwrdd y tu allan i’r Lle CIVIC (Stori Caerdydd) i fynd i leoliad anhysbys 
Dydd Sadwrn 4 Hydref 2014

Gyda’r nos, i’w gadarnhau

Cydweithfa AW 101 yn eich gwahodd i’r ‘Disgo Blwch Ffôn’ diweddaraf, fel y rhai a gafwyd yn Abertawe a Chastell-nedd. Profiad carped coch gwych – rhaid i chi ddod!

X C.jpg

Taith a Sgwrs’ Artistiaid CIVIC

Cwrdd yn y Lle CIVIC (Stori Caerdydd)

Dydd Sul, 5 Hydref 2014
2pm

Sgwrs y penwythnos agoriadol gyda Bella Kerr, Jason&Becky ac Anna Barratt.

X C.jpg

Mistpouffers’

Cwrdd yn y Lle CIVIC (Stori Caerdydd)

Dydd Mawrth 7 Hydref 2014
12 – 3pm

Ymyriadau sain arbrofol gyda’r artist o Abertawe, Jessica Hoad.


X C.jpg

Home’: Gwobr Jane Phillips, Preswylfa Caerdydd Gyfoes.

Y Lle CIVIC (Stori Caerdydd)

Dydd Sul 5, 12, 19, 26 Hydref a dydd Sul 2 Tachwedd 2014

11am – 5pm

Mae Karen Tobin yn un o raddedigion UWTSD Abertawe ac eleni fe’i cydnabuwyd gan Wobr Jane Phillips am waith ei gradd. Mae’r Wobr yn cefnogi Karen yng Nghaerdydd Gyfoes, i greu gwaith newydd i’w ddangos yn Oriel Mission yn dilyn y breswylfa gryno hon. Ymunwch â Karen i drafod ei gwaith, sydd wedi’i ysbrydoli gan Gaerdydd, a sut mae Gwobr Jane Phillips yn helpu artistiaid gyrfaol newydd ledled Cymru.

X C.jpg

Embodiment in the Urban Environment’.

Lleoliad: Y Lle CIVIC (Stori Caerdydd)

Dydd Gwener 10 Hydref a dydd Gwener 7 Tachwedd
11am – 5pm

Mae Mandy Warner yn ystyried y syniad bod adeilad neu Ddinas yn fyw wrth i chi fyw yno neu eu ddefnyddio, drwy gyfrwng brethyn. Rhaid i ddinas feddu ar nodweddion brethyn i lwyddo. Mae Mandy Warner yn artist a arferai fod yn ymgynghorydd sector cyhoeddus, yn arbenigo mewn tai a pholisi trefol. Ymunwch â hi ar y diwrnodau canlynol i glywed mwy o’i safbwynt unigryw hi.

X C.jpg

Covencore’

Y Lle CIVIC (Stori Caerdydd)

Dydd Sul, 19 Hydref 2014
3pm

Perfformiad stryd hunanfywgraffiadol pwerus gan yr Artist o Abertawe a arferai fyw yng Nghaerdydd, Joan Jones

X C.jpg

WYTHNOS Y DARLUN MAWR

20-25 Hydref 2014

Gweithdai Galw Heibio Dyddiol AM DDIM 11am-4pm

Darperir y deunyddiau. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

Y Ddinas Fawr
Dydd Llun 20 Hydref 2014
Ymunwch â myfyrwyr Met Caerdydd i greu darlun enfawr o’r Ddinas

Dinasoedd Creadigol 
Dydd Mawrth 21 Hydref 2014
Gweithdy Darlunio gyda Lucy Donald

Darlunio â Gwifrau
Dydd Mercher 22 Hydref 2014
gyda Rhian Wyn Stone (digwyddiad Cymraeg)

Darlunio â Gwlân ac Edafedd
Dydd Iau 23 Hydref 2014
gyda Deirdre Finnerty

Creu Map o’r Ddinas
Dydd Gwener 24 Hydref 2014
Darlunio Adeiladau gyda Matthew Otten

Gweithdy Galw Heibio'r Darlun Mawr – Gŵyl Gelf i’r Teulu
Sad 25 Hydref 2014

Dinasoedd Creadigol
Gweithdy Darlunio gyda Lucy Donald
Sut ydych chi’n gweld eich dinas? Dewch i gael eich ysbrydoli gan amgylchedd a golygon a seiniau pob dydd! Ystyriwch a rhannwch syniadau wrth ddarlunio a chreu gwaith celf unigol a grŵp.


X C.jpg

Tales from the Sea: Knitting a Gansey for Cardiff

Y Lle CIVIC (Stori Caerdydd)
Dydd Sul 26 Hydref 2014
11am – 4pm

Yn gynharach eleni, dyluniodd yr artist Angela Maddock batrwm gwau ar gyfer Oriel Mission yn Abertawe ac ym mis Hydref bydd yn creu un i Gaerdydd. Gansïau pysgotwyr ydyw, i ddathlu cysylltiad y ddwy ddinas â’r môr a’i gilydd.

Mae croeso i bawb ddod i helpu Angela i wau. Mae angen iddi gael help i ddarllen y patrwm, ac mae hefyd yn awyddus i chi rannu eich hanesion o’r môr. Dewch ag eitemau a ffotograffau i gyfrannu at ei phroject parhaus, a gwau ambell i bwyth yn y gansi hwn i Gaerdydd. Darperir rhywfaint o nodwyddau gwau a gwlân.

X C.jpg

WYTHNOS HANNER TYMOR

27 – 31 Hydref 201
Gweithdai Galw Heibio Dyddiol AM DDIM 11am – 4pm
Darperir y deunyddiau. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

Y Ddinas yn Barc Thema
gyda JasonandBecky
Dydd Llun 27 Hydref 2014

Crëwch eich dinasoedd dychmygus eich hun gydag artistiaid CIVIC, Jason a Becky. Defnyddiwch eich synhwyrau i ysbrydoli’ch darluniau, gyda’r cyfan yn seiliedig ar yr hyn a welwn ac a glywn yn yr amgylchedd o’n cwmpas. Bydd cyfranogwyr yn gweithio ar ddarluniau unigol a fydd yn cyfrannu at waith celf grŵp rhyfeddol.

Hetiau Pensaernïol
gyda Lucy Donald
Dydd Mawrth 28 Hydref 2014

Crëwch hetiau Avant Garde sy’n ystyried ffurfiau pensaernïol drwy dorri a phlygu papur. Gweithdy hwyl lle gallwch arbrofi ag ystod o siapiau cerfluniol gwahanol. Gorffennwch eich hetiau drwy eu haddurno, eu modelu a’u ffotograffio, cyn parêd bach o amgylch yr Aes!

Dinasoedd Gwydr
gyda Deirdre Finnerty
Dydd Mercher 29 Hydref 2014

Crëwch waith symudol â gwydr lliw am eich atgofion, eich ysbrydoliaeth a’ch hanes personol o Gaerdydd. Hongiwch y darn ar ffenestri’r lle CIVIC a bydd eich gwaith yn cyfrannu at, ac yn rhan o'r arddangosfa, wrth iddi ddod at ei therfyn.

Dinasoedd Gwifrog
gyda Rhian Wyn Stone
Dydd Iau 30 Hydref 2014 (digwyddiad Cymraeg)

Gweithiwch gyda Rhian Wyn Stone, Crëwr a Rheolwr Gofod Oriel Mission, i greu dinasoedd dychmygus, cerfluniol gyda gwifrau, gan ddwyn ysbrydoliaeth gan eich hoff lefydd yn y ddinas.

Straeon Arswyd Caerdydd
gyda Lucy Donald
Dydd Gwener 31 Hydref 2014

Crëwch bypedau cysgod yn y gweithdy Calan Gaeaf hwn, yn seiliedig ar straeon arswyd a mythau am Gaerdydd gyda Swyddog Dysgu a Chyfranogi Oriel Mission.

X C.jpg

An Exploration of Narrative and Place: Taith a Sgwrs

gyda’r artist Sarah Rhys a’r curadur Sarah Pace
mewn partneriaeth â Josef Herman, Sefydliad Celf Cymru, a Chymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd.

Cwrdd yn y Lle CIVIC (Stori Caerdydd)
Dydd Sul 2 Tachwedd 2014, 2 – 5pm

Bu David Martin, awdur Hwngaraidd-Iddewig y nofel Tiger Bay (1946), yn allweddol wrth gyflwyno’r artist Pwylaidd-Iddewig Josef Herman i Gymru. Penderfynodd Herman aros yma, gan fyw yn Ystradgynlais o 1944 i 1955. Gan ddefnyddio’r ddolen hon fel man cychwyn, mae’r digwyddiad yn defnyddio deunydd archifol a chyfoes i ystyried y cysylltiadau rhwng Tiger Bay, Ystradgynlais a bywyd, gwaith ac amser Josef Herman.

Gan ystyried straeon a mapio naratifau newydd, mae’r daith yn dod i ben â ffilm yn CMC@Sgwâr Loudoun, Plas Iona, Butetown, Caerdydd CF10 5HW.