Comisiynau

 

Yr Angel

20 Hydref – 19 Tachwedd 2016

Yr Angel (ger Gwesty’r Angel), Heol y Castell, Caerdydd CF10 1SZ

Mawrth – Sul, 11:00 – 18:00

Rydyn ni wedi trawsnewid hen garej Bevan Triumph yn oriel dros dro dros gyfnod yr ŵyl. Mae mewn ardal hanesyddol ger Gwesty'r Angel, gyferbyn â Chastell Caerdydd.

Ymysg yr artistiaid mae Andy Fung, Angharad Van Rjiswijk, Richard James, Stewart Lee, Anthony Shapland, Megan Broadmeadow a Mark James, gyda rhai gwesteion arbennig.

Darllen Mwy +

Let The Stars Be Set
Upon The Board

Megan Broadmeadow

20 Hydref – 19 Tachwedd 2016

Yr Angel (ger Gwesty’r Angel), Heol y Castell, Caerdydd CF10 1SZ 

Mawrth – Sul, 11:00 – 18:00

Mae gwaith newydd Megan Broadmeadow yn dilyn dirgelwch y Mecanwaith Antikythera, darn o dechnoleg sy’n 2,000 oed a ddarganfuwyd yn y Môr Egeaidd - cyfrifiadur cynta'r byd yn ôl rhai. Mae’r gosodiad newydd yn cynnwys tafluniad fideo a chalendrau hynafol ac yn defnyddio tonnau fel trosiad ar gyfer cyfathrebu rhwng pobl a diwylliannau - ddoe, heddiw ac yn y dychymyg.

Darllen Mwy +

The Hand That Makes The Sound

Anthony Shapland

20 Hydref – 19 Tachwedd 2016

Yr Angel (ger Gwesty’r Angel), Heol y Castell, Caerdydd CF10 1SZ 
+
20-24 Heol y Castell, Caerdydd CF10 1BW

Mawrth – Sul, 11:00 – 18:00

Mae Alan Cavley yn un o lond dwrn o artistiaid arwyddion sy’n gweithio yng Nghaerdydd. Mae wedi bod yn creu arwyddion â llaw ar gyfer caffis, siopau, tafarnau a chlybiau ers dros ddeugain mlynedd. Mae ei law wedi llunio’r ddinas – mae’r galigraffeg gain ac unigryw sy'n llifo o'i frwsh yn ddigamsyniol. ‘Mae pobl yn dweud wrtha i beth maen nhw am ei ddweud, ac yna dwi’n siarad drostyn nhw.’

Darllen Mwy +

The Hill of Dreams

Locus (Richard James & Angharad Van Rijswijk) gyda Stewart Lee & Andy Fung

20 Hydref – 19 Tachwedd 2016

Yr Angel (ger Gwesty’r Angel), Heol y Castell, Caerdydd CF10 1SZ 

Mawrth – Sul, 11:00 – 18:00

Gosodiad ac arddangosfa glywedol yn seiliedig ar seico-ddaearyddiaeth plentyndod a’r themâu ehangach sy’n cael sylw yn llyfr Arthur Machen, The Hill of Dreams. Mae’r themâu hyn yn edrych ar ddychymyg creadigol plant ac oedolion ifanc drwy berthnasau emosiynol â thirluniau, sut mae'r rhain yn dylanwadu ar ein datblygiad a'n hymatebion emosiynol pan yn oedolion, a sut maent yn gysylltiedig â chreadigrwydd yr artist.

Darllen Mwy +


Shave and a haircut -
two bits

Roman Štětina
Curadur Louise Hobson

20 Hydref – 19 Tachwedd 2016

Rhwng 7 ac 8 Heol Fawr, Caerdydd, CF10 1AW

Mawrth – Sul, 11:00 – 18:00

Mae’r artist Tsiecaidd Roman Štětina yn ymchwilio i’r broses o greu ffilm, teledu a radio; gan ddod â phropiau, technolegau a stiwdios 'cefn llwyfan' i'r golwg. Ar gyfer Caerdydd Gyfoes, mae Štětina yn cyflwyno gosodiad safle-benodol newydd ar y pwnc ‘galw ac ymateb’. Mae darluniau o fewn darluniau’n cael eu hadlewyrchu yn nrych y presennol; pob un yn cynnig cliw gyda’r gnoc, yn aros i rywun ateb wrth i amser basio.

Darllen Mwy +

LOVE ME OR LEAVE
ME ALONE

Heather & Ivan Morison

20 Hydref – 19 Tachwedd 2016

Heol Porth Teigr, Bae Caerdydd CF10 4GA

Bydd y ciosg ar agor o 11:00 i 16:00 o Ddydd Mercher i Ddydd Gwener a Dydd Sul / 11:00 - 20:00 ar Ddydd Sadwrn

Bydd Love Me or Leave Me Alone ar agor rhwng 20 Hydref a 19 Tachwedd. Bydd Heather ac Ivan Morison yn dylunio ac yn gosod golau ar gyfer y nos, pydew tân a seddi, gan drawsnewid LMOLMA a'r ardal amgylchynol yn waith celf amlswyddogaethol arbennig. Bydd Chapter yn cynnig tost, te a danteithion i’ch twymo yng nghanol oerni'r gaeaf, a bydd cerddoriaeth acwstig fyw ar nosweithiau Sadwrn, ynghyd â sinema awyr agored. Ar ôl camu ar y darn hwn o dir ym Mae Caerdydd, caiff ymwelwyr eu cludo i'r dyfodol a’r gorffennol ar yr un pryd, gyda thân i'w twymo a cherddoriaeth acwstig leol yn y cefndir. Bydd yn lle i feddwl, adfywio, ystyried a thrysori - rhywbeth sydd ei angen ar bawb ar adeg o newid mawr!

Darllen Mwy +

Keepers of The Wall


Laura Ford

20 Hydref – 19 Tachwedd 2016

Wal Castell Caerdydd, Heol y Castell, CF10 1SZ
+

Yr Angel, Heol y Castell, Caerdydd CF10 1SZ 

Mae Laura Ford, artist a aned yng Nghaerdydd, wedi cael ei chomisiynu gan Caerdydd Gyfoes i greu gosodiad ar gyfer Wal yr Anifeiliaid yng Nghastell Caerdydd. Mae gwaith Ford yn defnyddio delweddaeth ddamhegol o anifeiliaid wedi’i saernïo drwy gymysgedd o hiwmor tywyll a thynerwch.   Bydd ei gwaith, Keepers of the Wall, yn cyflwyno creaduriaid cyfareddol newydd i'r casgliad.

Darllen Mwy +

ALL PALACES ARE TEMPORARY PALACES

Robert Montgomery

20 Hydref – 19 Tachwedd 2016

Lôn Great Western, Caerdydd CF10 1SZ

Mae ‘ALL PALACES ARE TEMPORARY PALACES’ yn osodiad goleuadau mawr ar do maes parcio NCP yn Lôn Great Western. Mae’n dryllio nenlinell Caerdydd mewn modd enigmatig sy’n annog i ni feddwl am ein lle yn y bydd yn ystod adeg o drybini mawr. Mae’n rhan o gyfres o weithiau gan Robert Montgomery ynghyd â’r darn ategol i Wˆyl Nuart yn Norwy, sy’n darllen ‘ALL EUROPE MUST BE EVERYWHERE A REFUGE FOR THE BROKEN–HEARTED’. Gan annog cydymdeimlad, mae’r artist yn cefnogi ymgyrch #refugeeswelcome.

Darllen Mwy +


Garden of Earthly Delights

tactileBOSCH

Yr Hen Adeilad Tollau a Mewnfudo,
56 Stryd Bute, Bae Caerdydd CF10 5LE
23.10 – 01.11.16, 11:00 - 18:00
+
Plas y Stadiwm, Stryd Wood, Caerdydd CF10 1LA
06.11–19.11.16, 11:00–18:00

Gan feddiannu tywyllwch trawiadol adeilad mawr, segur ym Mae Caerdydd, bydd tactileBOSCH yn cyflwyno ‘Garden Of Earthly Delights’, gesamtkunstwerk aml–gyfrwng yn ymgorffori gosodiadau, fideo, celf sonig, cydweithrediadau amlddisgyblaethol a hap–ymyriadau, wedi’u sbarduno gan noson wyllt o gerddoriaeth fyw a pherfformiadau greddfol. Yna, fel gwrthgyferbyniad syfrdanol, bydd y gydweithfa grwydrol yn ad–drefnu’r arddangosfa yng ngofod gwag, golau, onglog Plas y Stadiwm.

Darllen Mwy +

A Car Park In Cardiff

Edwin Burdis
Curated by Spit & Sawdust

20 Hydref – 19 Tachwedd 2016

3–7 Arcêd Heol y Dug,
Caerdydd CF10 1AZ

Mawrth – Sul, 11:00 – 18:00

Mae Spit & Sawdust wedi gwahodd yr artist Edwin Burdis i greu ymateb ffilm i’r sîn sglefrfyrddio yn Ne Cymru. Bydd y gwaith newydd hwn yn cael ei gyflwyno drwy gydol yr Wˆyl, ochr yn ochr â rhaglen o ddigwyddiadau sy’n edrych ar ein hawliau fel dinasyddion i ddefnyddio gofod cyhoeddus i fynegi ein hunain a’n creadigrwydd ac ar gyfer gweithgarwch cymunedol.

Darllen Mwy +

Limelight – illuminating
the industrial landscape
of lime

Charles Danby & Rob Smith
Rheolwr Rebecca Spooner

20 Hydref – 19 Tachwedd 2016

‘Brickworks’, Llys Williams, Stryd Masnach, CF10 5DQ

Mawrth – Sul, 11:00 – 18:00

Ffilm a pherfformiad byw
22.10.16, 18:00–19:00

Bydd yr artistiaid Charles Danby a Rob Smith yn creu gosodiadau goleuni sy’n cysylltu diwydiant calch hanesyddol y Mynyddoedd Duon â phrifddinas Cymru. Mae golau calch, a ddefnyddiwyd yn bennaf yn y 19eg ganrif ar gyfer gwaith arolygu tir a pherfformiadau, yn ddwys ac yn cael ei gynhyrchu drwy
wresogi calch brwd. Bydd y gosodiadau’n cael eu cyflwyno
wrth iddi nosi ac yn cael eu darlledu’n fyw i gynulleidfaoedd Caerdydd Gyfoes. Bydd cofnod gweledol o’r digwyddiad hwn
i’w weld drwy gydol yr Wˆyl. 

Darllen Mwy +